• info@kisco-net.vn
  • +84-243-772-5405
  • English English
  • Japan Japan

Công nghệ RFID

RFID là gì?

【Ví dụ về cấu hình
Thẻ RF
Chip vi mạch với thông tin cá nhân và ăng-ten nhỏ Nó được bao phủ bằng nhựa.
Phần mềm
Để ghi lại / sắp xếp thông tin thẻ RF hoặc gửi nó ra bên ngoài, tôi có thể làm điều đó.
Thiết bị đọc / viết
Một thiết bị đọc và ghi thông tin thẻ RF

Giải pháp RFID của KISCO

① Phát triển và cung cấp thẻ IC và thiết bị đầu đọc phù hợp với các ứng dụng của bạn
② Dịch vụ chẩn đoán môi trường đọc thẻ RF
③ Cung cấp phần mềm của hệ thống quản lý sử dụng các hệ thống hoạt động hiện tại của bạn

Chúng tôi có thể cung cấp được gì?

【Danh mục sản phẩm RFID (Ví dụ về thẻ RFID)】*1 sản phẩm của KISCO

* Website của nhà sản xuất : https://www.unitag.co.jp/company/

___________________________________________________________________________

KISCO (VIETNAM) LTD

HANOI OFFICE
Unit 2, 13th Floor, HAREC Building, No 4A Lang Ha Street
Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
TEL: +84-24-37725405

HCM OFFICE
Unit 601, 6th floor, Beautiful Saigon Building
No.02 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, District 7, HCM City
TEL. +84-28-5-4138965

: Công nghệ RFID