• info@kisco-net.vn
  • +84-243-772-5405
  • English English
  • Japan Japan

Vị trí tuyển dụng

Xin lỗi vì sự bất tiện này !
Không có vị trí mở tại thời điểm này.

___________________________________________________________________________

LIÊN HỆ
Nguyễn Thị Nhạn
Trưởng phòng nhân sự

Số điện thoại: +84-24-37725405 ext: 120
Email: nhan-nt@kisco-net.vn

 

: Vị trí tuyển dụng